Tumblr
CONTACT: +40 737 250 290. Email: office@schwarzgruppeint.ro
1. Preambul

1.1 Societatea Schwarz Gruppe Int S.R.L. (denumită în continuare “Contractantul”) primește comenzi, vinde, închiriază și livrează exclusiv, conform condițiilor contractuale de mai jos. Aceste condiţii contractuale se aplică tuturor serviciilor pe care Contractantul sau un subcontractant desemnat de către acesta le efectuează în cadrul prezentului contract.
1.2 Modificările convenite verbal sau completări la prezentul contract vor avea efect numai în cazul în care au fost confirmate în scris de către Contractant.
1.3 Condiţiile contractuale ale Beneficiarului vor fi explicit incluse pe întreaga relaţie contractuală şi pentru natură juridică a acţiunii concrete.
1.4 Contractul de cumpărare este îndeplinit atunci când Contractantul, în timpul termenului de acceptare, trimite o confirmare a comenzii sau livrează bunurile contractuale comandate.
1.5 Ofertele rămân de regulă deschise.

2. Livrare
2.1 Livrarea se face pe cheltuiala şi riscul beneficiarului.
2.2 Livrări parţiale sunt posibile.
2.3 Reclamaţiile cu privire la deteriorări datorate transportului trebuie făcute în scris de către Beneficiar către firma de transport şi către Contractant imediat după primirea mărfii, cel mai târziu, în termen de 8 zile.
2.4 Măsurile şi costurile de depozitare, ce sunt necesare din motive aflate în sfera Beneficiarului vor fi suportate de către acesta şi vor fi considerate ca fiind parte a livrării.
2.5 Modificările rezonabile şi justificate obiectiv ale obligațiilor Contractantului de servicii și de livrare, în special depăşiri justificate ale livrării, sunt considerate ca fiind pre-aprobate de către Beneficiar.
2.7 Defecţiuni de funcţionare, perturbări de trafic şi livrări necorespunzătoare efectuate de către subfurnizori sunt considerate, de asemenea, forţă majoră şi îl eliberează pe Contractant de obligaţiile de livrare pe perioada handicapului, fără ca Beneficiarul să emită pretenţii datorită retragerii Contractantului din contract.
2.8 În cazul în care data de livrare specificată este depășită cu mai mult de 30 de zile, Beneficiarul are dreptul ca după stabilirea unui nou termen de cel puţin 90 de zile, să se retragă din contract prin intermediul unei scrisori recomandate. Contractantul se poate retrage la rândul lui din contract în cazul în care livrarea este imposibilă din motive de forță majoră, conflicte de muncă sau alte obstacole, ce nu pot fi evitate, cum ar fi întreruperi de transport sau setările de producție. În ambele cazuri, Contractantul este obligat doar la plata avansului primit, fără dobânzi.
2.9 Contractantul este liber să aleagă tipul de expediere a mărfurilor și a mijloacelor de transport.
2.10 Locul de execuţie al livrării şi al plăţii este sediul social al Contractantului.

3. Preţuri
3.1 Preţurile sunt cu transport inclus dacă comanda depășește 400 RON, sub acest prag transportul se plătește 20 RON. Aceste costuri vor fi facturate suplimentar beneficiarului. Prețurile includ TVA.
3.2 Preţurile sunt calculate în LEI.
3.3 La calcularea preţurilor se iau în considerare preţurile valabile în ziua livrării.

4. Plata
4.1 Factura se emite, pe cât posibil, imediat după livrare.
4.2 Facturile devin scadente după emiterea lor, fără nici un rabat.
În cazul facturilor parţiale se aplică condiţiile de plată stabilite pentru întreaga comandă, în ordine cronologică.
4.3 În cazul comenzilor care includ un număr mai mare de unităţi, contractantul este îndreptăţit să emită factură după livrarea fiecărei unităţi sau fiecărui serviciu.
4.4 Beneficiarul nu este îndreptăţit să nu efectueze plăţile din cauza unor livrări incomplete, a pretenţiilor privind asigurarea / garanţia sau a defectelor.
4.5 Plăţile încasate de către Contractant vor stinge mai întâi dobânzile acumulate, dobânzile şi spezele suplimentare, costurile ante-procesuale, cum ar fi cele ale unui avocat sau ale unui birou de recuperări, iar apoi capitalul restant, începând de la cea mai veche datorie.
4.6 În cazul întârzierilor de plată Contractantul va percepe dobânzi de penalizare asemănătoare celor bancare. Nerespectarea plăţii a două rate în cazul plăţilor parţiale, îl va îndreptăţi pe Contractant să permită intrarea în vigoare a întârzierii la plată şi să acţioneze în consecinţă.


5. Dreptul de proprietate
5.1 Accesoriile livrate rămân până la plata integrală ( inclusiv dobânzi şi costuri) proprietatea exclusivă a Contractantului. Beneficiarul va suporta costurile legate de o întreţinere corespunzătoare (întreţinere şi reparaţii) pe toată această perioadă. Ipotecarea sau transferul de garanţie înainte de achitarea restului de plată sunt excluse.
5.2 În cazul în care Beneficiarul nu îşi respectă obligaţiile contractuale în mod corespunzător, Contractantul este îndreptăţit să îşi recupereze bunurile în orice moment pe cheltuiala Beneficiarului, acesta fiind obligat să restituie aceste bunuri.
5.3 Beneficiarul este obligat să păstreze veniturile de această natură separat şi să le achite Contractantului fără întârziere.
5.4 În cazul în care bunurile sunt ipotecate sau confiscate, Beneficiarul este obligat să anunţe Contractantul în termen de trei zile, şi să-i furnizeze acestuia toate informațiile necesare pentru punerea în aplicare a drepturilor de proprietate.
5.5 În cazul în care bunurile ce se află încă în proprietatea Contractantului ajung în posesia unor terţi, Beneficiarul este obligat să sublinieze faptul că aceste bunuri sunt proprietatea Contractantului.
5.6 Emiterea de pretenţii din partea Contractantului în ceea ce priveşte păstrarea dreptului asupra proprietăţii nu reprezintă retragerea din contract a Contractantului.

6. Cesiune de creanţe
6.1 În cazul livrărilor sub rezerva dreptului de proprietate, Beneficiarul va cesiona de îndată pretenţiile sale faţă de terţii Contractantului, atâta timp cât acestea iau naştere prin înstrăinarea sau prelucrarea bunurilor noastre, până la plata integrală a creanţelor faţă de Contractant. Beneficiarul trebuie sa ne informeze cu privire la Contractant, dacă i se cere acest lucru, iar pe acesta să îl informeze din timp, înainte de cesiune. Cesiunea trebuie să fie vizibilă în actele contabile, avize, facturi iar cumpărătorul trebuie să fie înştiinţat cu privire la acest aspect.
6.2 Dacă Beneficiarul întârzie cu plăţile faţă de Contractant, veniturile din vânzări încasate de Beneficiar vor fi păstrate separat pentru Contractant. Orice pretenție față de un asigurător în limitele articolului 15 din Legea asigurărilor va fi imediat cesionată Contractantului.
6.3 Creanţele faţă de Contractant nu pot fi cesionate fără acordul explicit al Contractantului.

7. Estimare a cheltuielilor
7.1 Estimarea costurilor, deşi făcută după cele mai bune cunoştiinţe de specialitate, nu poate garanta exactitatea acestora.
7.2 Toate ofertele rămân deschise. Costurile pentru o estimare a costurilor, dacă este cazul, vor fi suportate de către Beneficiar.

8. Cheltuieli cu somaţii de plată şi recuperatori

8.1 În caz de neplată, Beneficiarul este obligat să restituie Contractantului orice costuri suportate de către acesta înainte de proces, cum ar fi onorariile avocaţilor si costuri ale agențiilor de recuperare.
8.2 În cazul în care Contractantul redactează singur somaţiile de plată, Beneficiarul este obligat să achite 50 LEI pentru fiecare somaţie de plată primită, plus cheltuielile şi dobânzile acumulate.
8.3 În plus, orice alte prejudicii suplimentare aduse de către Beneficiar, în special şi acele prejudicii ce au apărut ca urmare a faptului că neplata a atras după sine dobânzi mai mari vor trebui despăgubite indiferent de faptul că acestea au apărut ca urmare a întârzierii la plată.

9. Asigurare, garanţie şi răspundere
9.1 În cazul în care apare o defecţiune la marfa livrată, Beneficiarul poate pretinde iniţial doar remedierea defecţiunii sau înlocuirea mărfii, cu excepţia cazului în care remedierea sau înlocuirea nu este posibilă sau presupune o cheltuială mult prea mare comparativ cu alte soluţii. Dacă avem un astfel de caz, orientarea se va face şi după valoarea mărfii nedeteriorate, severitatea defecţiunii şi după neplăcerile cauzate de alte soluţii. Contractantul se obligă să efectueze remedierea sau înlocuirea mărfii într-un termen rezonabil.
9.2 În situaţia în care nici remedierea defecţiunii şi nici înlocuirea mărfii nu sunt posibile sau presupun o cheltuială exagerat de mare din partea Contractantului, Beneficiarul are dreptul la o reducere de preţ, sau în cazul în care nu este vorba despre un defect minor, dreptul de rezoluțiune. Același lucru se aplică în cazul în care Contractantul refuză să remedieze defecţiunea sau să înlocuiască produsul, sau nu o face în timp rezonabil, cauzând astfel neplăceri semnificative Beneficiarului și în cazul în care aceste remedieri sunt inacceptabile din motive aflate în sfera Contractantului.
9.3 Se va conveni, că Beneficiarul poate invoca în instanţă dreptul său de garanţie asupra bunurilor mobile şi imobile, în temeiul articolului 933 al Codului Civil în termen de şase luni. Această dispoziție nu se aplică în tranzacțiile efectuate ce se supun Legii privind protecția consumatorilor.
9.4 Excluse din garantie sunt părţile de uzură și accesoriile (cum ar fi roțile de tip disc, suporturile pentru date, etc), precum și reparațiile datorate accesului neautorizat de către terți. Dacă elemente ce fac obiectul contractului se vor folosi în conexiune cu aparate sau programe ale terţilor, garanţia pentru deficienţele funcţionale sau de servicii ale elementelor contractuale se va acorda numai în situaţia în care aceste defecţiuni apar şi în lipsa unei astfel de conexiuni.
9.5 Garanţii suplimentare faţă de garanţia standard se pot comanda. Dispoziţiile contractuale se vor aplica şi în cazul acestor servicii. În cazul unei astfel de garanţii Contractantul declară că dreptul la garanţie al Beneficiarului nu este restricţionat prin această garanţie. Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării produsului, excepţie făcând produsele Dell.

10.Compensarea
10.1 Compensarea creanţelor Beneficiarului cu unele ale Contractantului este exclusă, cu excepţia cazului în care aceste creanţe au fost determinate în instanţă sau au fost recunoscute de către Contractant în formă scrisă.

11.Forţă majoră
11.1 Forța majoră sau alte obstacole neprevăzute apărute în sfera Contractantului îl scutesc pe acesta de respectarea obligaţiilor contractuale. Defecţiuni de funcţionare şi perturbări de trafic în sfera Contractantului sunt considerate, de asemenea, forţă majoră şi îl eliberează pe Contractant de obligaţiile de furnizare a serviciilor pe perioada handicapului, fără ca Beneficiarul să poată emită pretenţii cu privire la o reducere a preţului.

12.Garanţia produsului
12.1 Cererile de despăgubire, în temeiul articolului 12 al legii privind garanţia produselor, sunt excluse, cu excepția cazului în care se dovedește că eroarea s-a produs din neglijenţa Contractantului.

13. Jurisdicția și legislația aplicabilă
13.1 Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, se aplică dispoziţiile legale între comercianţi.
13.2 În cazul litigiilor s-a convenit ca instanţă competentă instanţa de la sediul Contractantului.
13.3 Se aplică legea austriacă. Aplicarea Convenției ONU de vânzări este exclusă.
13.4 În cazul litigiilor legate de executarea prezentului contract, împotriva consumatorilor ce îşi au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă pe teritoriul ţării instanţa competentă va fi cea din zona în care consumatorul îşi are domiciului, reşedinţa sau locul de muncă.

14.Confidenţialitatea datelor şi schimbarea adresei
14.1 Beneficiarul îşi dă acordul cu privire la faptul că datele personale ale persoanelor implicate în realizarea contractului vor fi salvate şi prelucrate de către contractant.
14.2 Beneficiarul este obligat să informeze contractantul cu privire la modificări ale adresei, respectiv ale sediului social, atâta timp cât tranzacția contractuală nu este îndeplinită de către ambele părți. Dacă se va omite această informare, corespondenţa trimisă la ultima adresă comunicată de către beneficiar va fi considerată ca primită.

15.Dispoziţii finale
15.1 Dispoziţiile pentru vânzarea către consumator în temeiul Legii privind protecția consumatorilor se aplică numai în măsura în care Legea privind protecția consumatorilor nu prevede orice alte reglementări.
15.2 Contractantul va fi informat de orice modificări ale adresei beneficiarului.
15.3 În cazul în care dispoziţii individuale ale acestui contract îşi pierd valabilitatea, nu va fi afectată valabilitatea restului dispoziţiilor.
Copyright © 2019 schwarz-toner.ro. Siglele si marcile apartin proprietarilor de drept si sunt folosite numai cu scop descriptiv.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram